Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Les Grands Crus wijnen en haar neven activiteiten Les Petits Crus, Les Grands Crus,
evenals www.eduardverkooptwijn.nl & www.wijnproeventhuis.nl

In deze algemene voorwaarden wordt er consequent gesproken over LES GRANDS CRUS WIJNEN. Voor www.eduardverkooptwijn.nl of eduard verkoopt wijn of eduardverkooptwijn of welke andere mogelijke combinatie kan, mag en moet (indien van toepassing) LES GRANDS CRUS WIJNEN worden gelezen. 

In deze algemene voorwaarden wordt er consequent gesproken over LES GRANDS CRUS WIJNEN. Voor www.wijnproeventhuis.nl, www.eduardverkooptwijn.nl alsmede activiteiten van Les Grands Crus en Les Petits Crus mag en moet (indien van toepassing) LES GRANDS CRUS WIJNEN worden gelezen. 

Laatste herziening; 20 januari 2019

 

Art. 1. 1. Op alle offertes van de ondernemer (verder ook te noemen: LES GRANDS CRUS WIJNEN), de acceptatie ervan alsook op de aldus tot stand gekomen overeenkomst zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden bij uitsluiting van eventuele voorwaarden van de wederpartij van LES GRANDS CRUS WIJNEN (verder ook te noemen: de koper) van toepassing, tenzij LES GRANDS CRUS WIJNEN met de uitsluiting van haar eigen algemene leverings- en betalingsvoorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd. 2. Alle eventuele offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod LES GRANDS CRUS WIJNEN heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Les Grands Crus Wijnen aan de koper schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Art. 2. 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk tussen koper en LES GRANDS CRUS WIJNEN zijn overeengekomen. 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 18 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Art. 3. 1. LES GRANDS CRUS WIJNEN verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven. 2. Koper is er van op de hoogte dat LES GRANDS CRUS WIJNEN natuurproducten levert die per botteling dan wel per jaar kunnen verschillen. Aan deze verschillen in zowel uiterlijk als smaak kan koper geen enkel recht ontlenen. 3. LES GRANDS CRUS WIJNEN staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan LES GRANDS CRUS WIJNEN kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. (Ofwel, een wijn met ‘kurk’ is in beginsel voor het risico van de koper).

Art. 4. 1. LES GRANDS CRUS WIJNEN verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 2. De zaken zullen door LES GRANDS CRUS WIJNEN bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Art. 5. 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal LES GRANDS CRUS WIJNEN, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. 2. De koper is verplicht aan LES GRANDS CRUS WIJNEN de opslagkosten volgens het bij LES GRANDS CRUS WIJNEN gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. 3. De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in dit art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 van art. 11 vermelde tijdstip.

Art. 6. 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering. 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt LES GRANDS CRUS WIJNEN zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens LES GRANDS CRUS WIJNEN heeft voldaan. 3. Indien er gerede twijfel bij LES GRANDS CRUS WIJNEN bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is LES GRANDS CRUS WIJNEN bevoegd de bezorging van zaken ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door LES GRANDS CRUS WIJNEN door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 4. Als LES GRANDS CRUS WIJNEN op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van LES GRANDS CRUS WIJNEN en voor diens risico blijven, totdat de zaken bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Art. 7. 1. LES GRANDS CRUS WIJNEN zal de zaken zo mogelijk leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop LES GRANDS CRUS WIJNEN de order heeft bevestigd. Elke overeengekomen leveringstermijn van LES GRANDS CRUS WIJNEN heeft te gelden als een indicatietermijn en nimmer als een fatale termijn. LES GRANDS CRUS WIJNEN zal vanzelfsprekend al het redelijke ondernemen om aan de opgegeven leveringstermijn te voldoen maar is met betrekking tot de eventuele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn van de geleverde/ te leveren zaken nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van koper en/of (bij wederverkoop door de koper) een of meer contractanten van koper.

Art. 8. 1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt in ieder geval verlengd met de periode, gedurende welke LES GRANDS CRUS WIJNEN door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 2. Van overmacht aan de zijde van LES GRANDS CRUS WIJNEN is sprake, indien LES GRANDS CRUS WIJNEN na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, auto of motor pech, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van LES GRANDS CRUS WIJNEN als bij derden, van wie LES GRANDS CRUS WIJNEN de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van LES GRANDS CRUS WIJNEN ontstaan. 3. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel LES GRANDS CRUS WIJNEN als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft LES GRANDS CRUS WIJNEN slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar LES GRANDS CRUS WIJNEN terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Art. 9. 1. De koper is bij eventuele doorverkoop niet bevoegd de zaken te exporteren naar landen en/of gebieden buiten het land alwaar de koper zijn hoofdverblijf heeft, in- dan wel buiten de Europese Unie. 2. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen, dat hij de zaken niet zal exporteren naar landen buiten de Europese Unie en er voor zorg te dragen, dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.

Art. 10. 1. Indien de koper niet binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur na ontvangst van de geleverde zaken aan LES GRANDS CRUS WIJNEN heeft aangegeven dat en zo ja welke eventuele mankementen en/of beschadigingen aan het door LES GRANDS CRUS WIJNEN geleverde bij levering aan koper zijn geconstateerd, wordt de koper geacht het door LES GRANDS CRUS WIJNEN geleverde in overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en in goede staat te hebben ontvangen. Bij een verkoop via internet heeft de koper een herroepingsrecht van 14 dagen (zie hiervoor artikel 15) 2. LES GRANDS CRUS WIJNEN is zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper niet aansprakelijk voor schade die de koper en/of anderen lijden ten gevolge van eventuele mankementen en/of beschadigingen aan het door LES GRANDS CRUS WIJNEN geleverde. 3. Indien mankementen en/of beschadigingen aan het door LES GRANDS CRUS WIJNEN aan de koper geleverde door LES GRANDS CRUS WIJNEN zijn erkend, is LES GRANDS CRUS WIJNEN slechts gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van LES GRANDS CRUS WIJNEN.

Art. 11. 1. Voor zover niet uitdrukkelijk blijkt uit de offerte en/of de factuur zijn alle door LES GRANDS CRUS WIJNEN genoemde prijzen met betrekking tot wijnverkoop inclusief BTW. Alle genoemde prijzen met betrekking tot alle overige activiteiten zoals proeverijen, cursussen, relatiegeschenken etc, zijn tenzij nadrukkelijk anders vermeld genoemd zonder BTW. 2. De koopprijs omvat niet, tenzij anders is overeengekomen, de kosten voor transport of verzending. 3. Indien de koper de mogelijkheid krijgt geboden middels een factuur te betalen dan is de koper verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na aflevering aan LES GRANDS CRUS WIJNEN te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is LES GRANDS CRUS WIJNEN bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door LES GRANDS CRUS WIJNEN geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling als ook is de koper een rente van 2% per maand verschuldigd over hetgeen de koper niet tijdig heeft voldaan. 5. Indien LES GRANDS CRUS WIJNEN bij enige tekortkoming van de koper tot buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de volledige kosten daarvan voor rekening van de koper met een minimum van 15% van het factuurbedrag.

Art. 12. 1. LES GRANDS CRUS WIJNEN waarborgt, dat de samenstelling en de kwaliteit van de zaken die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst. 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

Art. 13. 1. Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van LES GRANDS CRUS WIJNEN door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door LES GRANDS CRUS WIJNEN geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Art. 14. 1. De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van art. 9, verbeurt ten gunste van LES GRANDS CRUS WIJNEN een schadevergoeding voor iedere transactie, die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op €10.000,00 per transactie . 2. LES GRANDS CRUS WIJNEN is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.

Art 15. 1. Herroepingsrecht bij levering van producten (wijn): Bij de aankoop van producten (wijn) heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan LES GRANDS CRUS WIJNEN bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan LES GRANDS CRUS WIJNEN retourneren, conform de door LES GRANDS CRUS WIJNEN verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 2. Het is de koper niet toegestaan (behoudens bij een duidelijke wijnfout) een product (fles wijn) te openen/ontkurken en deze geopende fles vervolgens te retourneren. 3.Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan LES GRANDS CRUS WIJNEN. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het modelformulier (download onderaan deze pagina). Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. 4. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Terugbetaling zal geschieden binnen 14 dagen vanaf de retour melding mits alle producten in goede orde zijn ontvangen. 5. Indien de koper na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan LES GRANDS CRUS WIJNEN heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Art 15.2. WebwinkelKeur; Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, klant ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Art. 16. 1. Cursussen, workshops, proeverijen en alle andere activiteiten van LES GRANDS CRUS WIJNEN dienen voor aanvang of voor levering betaald te zijn, tenzij anders is overeen gekomen. 2. LES GRANDS CRUS WIJNEN doet al het mogelijke om gemaakte afspraken met betrekking tot haar activiteiten door te laten gaan. Uitzonderingen als beschreven in 8.2 zijn ook hier van toepassing. 3. LES GRANDS CRUS WIJNEN is niet gehouden aan welke schadevergoeding dan ook anders dan terugbetaling van de reeds betaalde bedragen in geval van een no-show door LES GRANDS CRUS WIJNEN. 4. Indien een proeverij of opdracht (anders dan de aankoop van wijn) door de opdrachtgever/ klant/ koper (of zijn vertegenwoordiger) binnen veertien dagen voor aanvang (doch uiterlijk vijf dagen) wordt geannuleerd is deze opdrachtgever/ klant/ koper (of zijn vertegenwoordiger) 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Indien een proeverij of opdracht tussen vijf dagen en de dag waarop de activiteit plaats zou vinden door de opdrachtgever/ klant/ koper (of zijn vertegenwoordiger) wordt geannuleerd is deze, mits anders afgesproken, 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Indien de opdrachtgever/ klant letterlijk niet thuis geeft, niet aanwezig is zonder afmelding of niet open doet is deze 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd vermeerderd met een vergoeding van 100% van het afgesproken bedrag. 5. LES GRANDS CRUS WIJNEN doet zijn uiterste best de vooraf besproken band/ muzikant ‘te leveren’, maar het staat haar vrij door overmacht (waaronder ook afzegging van de band) een alternatief te bieden zonder dat er sprake kan zijn van een schadevergoeding.

Art. 17. 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag is nimmer van toepassing.

Art. 18. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van LES GRANDS CRUS WIJNEN. Voor zover LES GRANDS CRUS WIJNEN in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet geldig zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht en zullen deze voorwaarden in de geest van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd tussen partijen worden uitgelegd.

Art. 19. 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen daar melding van maakt. 3. Desgewenst kan een geschil ook worden voorgelegd aan de Europese Geschillen Commisie. Een link daar naar toe staat onderaan deze algemene voorwaarden.


Art. 20. 1. Zoals aan het begin van de algemene voorwaarden reeds is vermeld, gelden alle hier genoemde voorwaarden van LES GRANDS CRUS WIJNEN ook voor de webwinkel www.eduardverkooptwijn.nl , de activiteiten welke worden aangeboden op de website www.wijnproeventhuis.nl en alle voortvloeiende activiteiten van Les Grands Crus en Les Petits Crus.

 

Link naar de Europese Geschillen Commissie

 

logo-commission.png Europese Geschillen Commisie

ALGEMENE VOORWAARDEN van moederbedrijf LES PETITS CRUS
en haar neven activiteiten Les Grands Crus, Les Petits Grands Crus,
evenals www.eduardverkooptwijn.nl & www.wijnproeventhuis.nl

Eduardverkooptwijn.nl is een activiteit van wijnsociëteit Les Petits Crus.
Wijnproeventhuis.nl is een activiteit van wijnsociëteit Les Petits Crus.
Les Grands Crus & Les Petits Grands Crus zijn activiteiten van wijnsociëteit Les Petits Crus.In deze algemene voorwaarden wordt er consequent gesproken over LES PETITS CRUS. Voor www.eduardverkooptwijn.nl of eduard verkoopt wijn of eduardverkooptwijn of welke andere mogelijke combinatie kan, mag en moet (indien van toepassing) LES PETITS CRUS worden gelezen.

In deze algemene voorwaarden wordt er consequent gesproken over LES PETITS CRUS. Voor www,wijnproeventhuis, alsmede activiteiten van Les Grands Crus en Les Petits Grands Crus mag en moet (indien van toepassing) LES PETITS CRUS worden gelezen.Art. 1. 1. Op alle offertes van de ondernemer (verder ook te noemen: LES PETITS CRUS), de acceptatie ervan alsook op de aldus tot stand gekomen overeenkomst zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden bij uitsluiting van eventuele voorwaarden van de wederpartij van LES PETITS CRUS (verder ook te noemen: de koper) van toepassing, tenzij LES PETITS CRUS met de uitsluiting van haar eigen algemene leverings- en betalingsvoorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd. 2. Alle eventuele offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod LES PETITS CRUS heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien LES Petits CRUS aan de koper schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Art. 2. 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk tussen koper en LES PETITS CRUS zijn overeengekomen. 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 18 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Art. 3. 1. LES PETITS CRUS verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven. 2. Koper is er van op de hoogte dat LES PETITS CRUS natuurproducten levert die per botteling dan wel per jaar kunnen verschillen. Aan deze verschillen in zowel uiterlijk als smaak kan koper geen enkel recht ontlenen. 3. LES PETITS CRUS staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan LES PETITS CRUS kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. (Ofwel, een wijn met ‘kurk’ is in beginsel voor het risico van de koper).

Art. 4. 1. LES PETITS CRUS verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 2. De zaken zullen door LES PETITS CRUS bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Art. 5. 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal LES PETITS CRUS, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. 2. De koper is verplicht aan LES PETITS CRUS de opslagkosten volgens het bij LES PETITS CRUS gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. 3. De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in dit art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 van art. 11 vermelde tijdstip.

Art. 6. 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering. 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt LES PETITS CRUS zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens LES PETITS CRUS heeft voldaan. 3. Indien er gerede twijfel bij LES PETITS CRUS bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is LES PETITS CRUS bevoegd de bezorging van zaken ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door LES PETITS CRUS door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 4. Als LES PETITS CRUS op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van LES PETITS CRUS en voor diens risico blijven, totdat de zaken bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Art. 7. 1. LES PETITS CRUS zal de zaken zo mogelijk leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop LES PETITS CRUS de order heeft bevestigd. Elke overeengekomen leveringstermijn van LES PETITS CRUS heeft te gelden als een indicatietermijn en nimmer als een fatale termijn. LES PETITS CRUS zal vanzelfsprekend al het redelijke ondernemen om aan de opgegeven leveringstermijn te voldoen maar is met betrekking tot de eventuele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn van de geleverde/ te leveren zaken nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van koper en/of (bij wederverkoop door de koper) een of meer contractanten van koper.

Art. 8. 1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt in ieder geval verlengd met de periode, gedurende welke LES PETITS CRUS door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 2. Van overmacht aan de zijde van LES PETITS CRUS is sprake, indien LES PETITS CRUS na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, auto of motor pech, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van LES PETITS CRUS als bij derden, van wie LES PETITS CRUS de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van LES PETITS CRUS ontstaan. 3. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel LES PETITS CRUS als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft LES PETITS CRUS slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar LES PETITS CRUS terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Art. 9. 1. De koper is bij eventuele doorverkoop niet bevoegd de zaken te exporteren naar landen en/of gebieden buiten het land alwaar de koper zijn hoofdverblijf heeft, in- dan wel buiten de Europese Unie. 2. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen, dat hij de zaken niet zal exporteren naar landen buiten de Europese Unie en er voor zorg te dragen, dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.

Art. 10. 1. Indien de koper niet binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur na ontvangst van de geleverde zaken aan LES PETITS CRUS heeft aangegeven dat en zo ja welke eventuele mankementen en/of beschadigingen aan het door LES PETITS CRUS geleverde bij levering aan koper zijn geconstateerd, wordt de koper geacht het door LES PETITS CRUS geleverde in overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en in goede staat te hebben ontvangen. Bij een verkoop via internet heeft de koper een herroepingsrecht van 14 dagen (zie hiervoor artikel 15) 2. LES PETITS CRUS is zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper niet aansprakelijk voor schade die de koper en/of anderen lijden ten gevolge van eventuele mankementen en/of beschadigingen aan het door LES PETITS CRUS geleverde. 3. Indien mankementen en/of beschadigingen aan het door LES PETITS CRUS aan de koper geleverde door LES PETITS CRUS zijn erkend, is LES PETITS CRUS slechts gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van LES PETITS CRUS.

Art. 11. 1. Voor zover niet uitdrukkelijk blijkt uit de offerte en/of de factuur zijn alle door LES PETITS CRUS genoemde prijzen met betrekking tot wijnverkoop inclusief BTW. Alle genoemde prijzen met betrekking tot alle overige activiteiten zoals proeverijen, cursussen, relatiegeschenken etc, zijn tenzij nadrukkelijk anders vermeld genoemd zonder BTW. 2. De koopprijs omvat niet, tenzij anders is overeengekomen, de kosten voor transport of verzending. 3. Indien de koper de mogelijkheid krijgt geboden middels een factuur te betalen dan is de koper verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na aflevering aan LES PETITS CRUS te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is LES PETITS CRUS bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door LES PETITS CRUS geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling als ook is de koper een rente van 2% per maand verschuldigd over hetgeen de koper niet tijdig heeft voldaan. 5. Indien LES PETITS CRUS bij enige tekortkoming van de koper tot buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de volledige kosten daarvan voor rekening van de koper met een minimum van 15% van het factuurbedrag.

Art. 12. 1. LES PETITS CRUS waarborgt, dat de samenstelling en de kwaliteit van de zaken die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst. 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

Art. 13. 1. Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van LES PETITS CRUS door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door LES PETITS CRUS geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Art. 14. 1. De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van art. 9, verbeurt ten gunste van LES PETITS CRUS een schadevergoeding voor iedere transactie, die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op €10.000,00 per transactie . 2. LES PETITS CRUS is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.

Art 15. 1. Herroepingsrecht bij levering van producten (wijn): Bij de aankoop van producten (wijn) heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan LES PETITS CRUS bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan LES PETITS CRUS retourneren, conform de door LES PETITS CRUS verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 2. Het is de koper niet toegestaan (behoudens bij een duidelijke wijnfout) een product (fles wijn) te openen/ontkurken en deze geopende fles vervolgens te retourneren. 3.Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan LES PETITS CRUS. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het modelformulier (download onderaan deze pagina). Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. 4. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Terugbetaling zal geschieden binnen 14 dagen vanaf de retour melding mits alle producten in goede orde zijn ontvangen. 5. Indien de koper na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan LES PETITS CRUS heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Art 15.2. WebwinkelKeur; Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, klant ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Art. 16. 1. Cursussen, workshops, proeverijen en alle andere activiteiten van LES PETITS CRUS dienen voor aanvang of voor levering betaald te zijn, tenzij anders is overeen gekomen. 2. LES PETITS CRUS doet al het mogelijke om gemaakte afspraken met betrekking tot haar activiteiten door te laten gaan. Uitzonderingen als beschreven in 8.2 zijn ook hier van toepassing. 3. LES PETITS CRUS is niet gehouden aan welke schadevergoeding dan ook anders dan terugbetaling van de reeds betaalde bedragen in geval van een no-show door LES PETITS CRUS. 4. Indien een proeverij of opdracht (anders dan de aankoop van wijn) door de opdrachtgever/ klant/ koper (of zijn vertegenwoordiger) binnen veertien dagen voor aanvang (doch uiterlijk vijf dagen) wordt geannuleerd is deze opdrachtgever/ klant/ koper (of zijn vertegenwoordiger) 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Indien een proeverij of opdracht tussen vijf dagen en de dag waarop de activiteit plaats zou vinden door de opdrachtgever/ klant/ koper (of zijn vertegenwoordiger) wordt geannuleerd is deze, mits anders afgesproken, 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd. Indien de opdrachtgever/ klant letterlijk niet thuis geeft, niet aanwezig is zonder afmelding of niet open doet is deze 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd vermeerderd met een vergoeding van 100% van het afgesproken bedrag. 5. LES PETITS CRUS doet zijn best de vooraf besproken band/ muzikant ‘te leveren’, maar het staat haar vrij door overmacht (waaronder ook afzegging van de band) een alternatief te bieden zonder dat er sprake kan zijn van een schadevergoeding.

Art. 17. 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag is nimmer van toepassing.

Art. 18. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van LES PETITS CRUS. Voor zover LES PETITS CRUS in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet geldig zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht en zullen deze voorwaarden in de geest van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd tussen partijen worden uitgelegd.

Art. 19. 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen daar melding van maakt. 3. Desgewenst kan een geschil ook worden voorgelegd aan de Europese Geschillen Commisie. Een link daar naar toe staat onderaan deze algemene voorwaarden.


Art. 20. 1. Zoals aan het begin van de algemene voorwaarden reeds is vermeld, gelden alle hier genoemde voorwaarden van LES PETITS CRUS ook voor de webwinkel www.eduardverkooptwijn.nl , de activiteiten welke worden aangeboden op de website www.wijnproeventhuis.nl en alle voortvloeiende activiteiten van Les Grands Crus en Les Petits Grands Crus.
Link naar de Europese Geschillen Commissie(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2022 Eduard Verkoopt Wijn | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

... maar bent u wel 18 jaar of ouder?